Villamosenergia továbbadása

Meghatározások:

Magánhálózat: magánvezeték a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál.

Továbbadás: A VET 61. pont szerint pedig továbbadásnak minősül a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül mért magánvezetéken keresztül történő értékesítése vételezők részére.

Felhasználó: A Vet. alkalmazásában felhasználó az, aki villamos energiát a saját felhasználási helyén
történőfelhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez.

Vételező: vételezőnek az minősül, aki felhasználótól magánvezetéken továbbadás útján vásárol villamos energiát kizárólag saját felhasználás céljára.

Nem minősül kereskedelemnek a továbbadás ha…: A továbbadás nem minősül kereskedelemnek, ha az így továbbadott villamosenergia-mennyiség átlagára nem haladja meg a magánvezeték engedélyese által ugyanazon üzleti évben beszerzett villamosenergia-mennyiség átlagárát.

Joghatással járó mérés: Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására -a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására -vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet-és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.

Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.

 

Hiteles az a mérőeszköz:

  • Amelyet a mérésügyi szerv hitelesített,
  • Amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv első belföldi hitelesítésként elismerte.
  • A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

Számlázás: Az elkülönítésnek a számlázásban is meg kell jelennie; a villamosenergia-szolgáltatást nem csak a bérleti díjtól elkülönítetten kell számlázni,de a villamos energia számlán belül is külön szükséges szerepeltetni a vezetékhálózat használati díját, a felhasznált villamos energia árát, a továbbhárított rendszerhasználati díj elemeit, stb.

Kötelezettségek

Engedély kötelezettség: A továbbadás nem, azonban a magánvezeték létesítése, bővítése és megszüntetése engedélyköteles tevékenység, kivéve, ha a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el.

Szerződéses kötelezettség: A Vet. 39. § (4) alapján (4) a magánvezeték engedélyese a magánvezetékről ellátott vételezőkkel és felhasználókkal köteles a magánvezeték használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződést kötni. Az elkülönített kezelés alatt érteni kell különösen, hogy a villamos energia továbbítására és a magánvezeték üzemeltetésére vonatkozóan külön szerződést kell kötni, amely kötelezőtartalmi elemeit jogszabály határozza meg. A bérlők villamos energiával történő
ellátásának körülményeit, módját, a fogyasztás mérésének mikéntjét, a bérbeadó által fizetett rendszerhasználati díj bérlőkre történő áthárításának módját, a nem fizetők kikapcsolásának speciális szabályait részletesen meghatározzák a módosult jogszabályok.

Bejelentési kötelezettség: Emellett a továbbadáshoz bejelentési kötelezettségek is kapcsolódnak, melyek a villamosenergia-kereskedő [66/A. §(1)], valamint a hálózati engedélyes [39. § (3)] irányában állnak fenn.

Elérhetőségek

További cikkeink

  • All Posts
  • Almérés
  • Szabályozások
Men's hands close-up. Installation of an electric meter. Man cleaning the cable

2024.04.10.

A hagyományos, analóg villanyórák a váltakozó áram mérésekor a feszültséget egy elektromágnesen vezetik át és a létjövő mágneses tér forgatja…

KACSOLAT

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot, hogy segíthessünk Önnek! Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot. 

© 2024 Készítette a TT Marketing Stúdió