Adatkezelési Tájékoztató

1.     Adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő: Dobos Elektronikai Kft.

Székhelye és postai címe: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.

Cégjegyzékszáma: 01-09-074943

Adószáma: 10522350-2-43

Email címe: info@dobosltd.hu

Honlap címe: www.telmet.info

Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató elérhetőségei: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Tárhely szolgáltató email címe: www.mhosting.hu

 

 

2.     Bevezetés

A Dobos Elektronikai Kft. (továbbiakban Kft., Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékozató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) felhatalmazása alapján, ügyfelei és partnerei személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban is meghatározott megőrzési idejéig tartja nyilván és kezeli. Továbbá a személyes adatok védelmében kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat az érintettek, illetve az Infotv. alapján kezeli és szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja. Mindennek érdekében a vállalkozáson belül elkülönülnek és egymástól függetlenek a biztonsági, az adatvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.

A Dobos Elektronikai Kft. mindenkor fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Az esetleges változásokról a weboldalon történő közzététellel időben értesíti az érintetteket. Amennyiben kérdése lenne a jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk az info@dobosltd.hu email címre.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, szempontokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és előírt. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendeletet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv.) 32.§

 

3.     Alapfogalmak:

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A rendelet értelmében személyes adat többek közt az IP cím, a felhasználónév és jelszó, a böngészési előzmény, a bankszámlaszám, stb.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adata törlését kéri.

 

4.     Az adatkezelés elvei, szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 21-től visszavonásig tart.

 

4.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”);
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség elve”);
 • csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyekre valóban szükségünk van (adattakarékosság elve”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük a személyes adatoknak („pontosság elve”);
 • a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság elve”);
 • a személyes adatok kezelését oly módon kell elvégezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A Kft., mint adatkezelő felelős a fentieknek való megfeleltetésért és amennyiben szükséges, képes ennek igazolására, alátámasztására („elszámolhatóság elve”).

A Kft. az IT rendszereit és céges folyamatait úgy tervezi és alakítja, hogy az adatvédelem, mint szempont benne legyen. („Privacy by design elve”).

 

5.     A személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

5.1.          Honlap (www.telmet.info) látogatói adatok

 

A Kft. honlapjához bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Személyhez kötött információkat nem gyűjt a weblap a látogatókról, vagyis látogatói adatkezelést nem valósít meg.

 

5.2.          A honlapon történő ajánlatkérésre vonatkozó adatkezelések részletezése

 

Ajánlatkérés
Adatkezelés jogalapja: Ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.
Adatkezelésben érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
Adatkezelés időtartama: Ajánlatadás érvényességi idejének lejártáig.
Adatkezelés folyamata:

Az érintett maga által választott módon (személyesen, telefonon, email-ben, stb.) ajánlatkérési céllal fordul Adatkezelőhöz. A honlapról történő adatkérés az info@dobosltd.hu email címre érkezik.

Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel, majd ajánlatot ad olyan módon, ahogy azt az érintett kéri.

Kezelt adatok köre:

–        név

–        email cím

Kezelt adatok célja:

–        azonosítás

–        kapcsolattartás

Tárolt adatok helye: Microsoft 365 felhő és/vagy a vállalkozás belső szervere.
Tárolt adatok védelme: Jelszavas hozzáférés.

 

5.3.          Cookie-k (sütik) kezelése a honlapon

 

Az anonim látogatóazonosítók (továbbiakban: cookie/sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken) tárolódnak, amikor meglátogatják www.telmet.info weboldalt.

Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, a saját „élettartamát” – vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken – és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált, egyedi szám.

A www.telmet.info a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ, melyek arra szolgálnak, hogy a honlapunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, ennek segítségével javítani lehet a weboldal struktúráján. Azonban ezekből az információkból nem lehet a látogató személyt azonosítani, a cookie-k az Adatkezelő biztonsági előírásainak segítségével védve vannak harmadik személy hozzáférése ellen.

 

6.     A fenti, 5. pontban felsorolt adatokra vonatkozó biztonság és védelem

A Dobos Elektronikai Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és a tulajdonában lévő szerveren találhatóak meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket a Kft. úgy választja meg, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható és
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek a GDPR előírásainak megfelelnek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az informatikai rendszerünk (szerver, outlook) védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok és számítógépes betörések ellen. Az adatok biztonsági mentése megoldott.

Adattovábbítás harmadik fél irányába nem történik.

 

7.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adati kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1.          A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől írásbeli kérésre tájékoztatást kapjon az alábbiakról:

 • milyen személyes adatokat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, milyen személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes adatait

Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére legfeljebb 30 napon belül írásban (igazolt módon) választ adni. A Dobos Elektronikai Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendeletekben és törvényekben szabályozott valamennyi információt tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

7.2.          A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy bármely személyes adatát helyesbítse, módosítsa, vagy a hiányos adatokat kiegészítse (pl. email cím, levelezési cím, stb.)

Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére legfeljebb 30 napon belül írásban (igazolt módon) választ adni.

 

7.3.          Törléshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat különösen az alábbi indokok fennállása esetén:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha azt jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére legfeljebb 30 napon belül írásban (igazolt módon) választ adni.

 

7.4.          Zároláshoz való jog

 

Az érintett írásban, indoklással kérheti az Adatkezelőtől, hogy bármely személyes adatát zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. (pl. bírósági eljárás alatt)

Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére legfeljebb 30 napon belül írásban (igazolt módon) választ adni.

 

7.5.          Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.     Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: https://naih.hu

 

9.     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az érintett az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per, a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.

KACSOLAT

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot, hogy segíthessünk Önnek! Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot. 

© 2024 Készítette a TT Marketing Stúdió